FAQ คำถามที่พบบ่อย

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้
- เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายชื่อ eduroam ที่สถาบันเหล่านั้นเปิดให้บริการได้
- สามารถใชัระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) เดิมที่เคยใช้กับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลกับเครือข่าย eduroam ได้ทันที
eduroam เป็นบริการโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยทั่วโลก บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกทั่วโลก สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สามารถใชัระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) ที่ออกให้โดย มทร.ศรีวิชัยเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ มีรูปแบบดังนี้

สำหรับบุคลากร
ชื่อผู้ใช้: panuwat.n@rmutsv.ac.th
รหัสผ่าน: รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)

สำหรับนักศึกษา
ชื่อผู้ใช้: sxxxxxxxxxxx@rmutsv.ac.th
รหัสผ่าน: รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport)
- บุคลากรและนักศึกษา ที่มีระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) ให้ทำการยืนยันข้อมูลการขอใช้งาน eduroam คลิกที่นี่ หรือคลิกเมนูขอใช้บริการ eduroam
- ติดต่อ ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย สำนักวิทยบริการฯ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 074-317100 ต่อ 1912 e-mail : eduroam@rmutsv.ac.th
SSID: eduroam
Security type: WPA2-Enterprise
Encryption: TKIP/AES
Network authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)