Contact eduroam rmutsv

Contact Details

ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000

P: 074317100 ต่อ 1162,3030

E: eduroam@rmutsv.ac.th